Tai Chi

Integrative Chi Kung

Tai Chi ― Zhao Bao TaiJiChuan
Advanced Chi flow & flexibility, Tai Chi expert―Liu Jingquan